Valvontatoiminnot

Resursin hallituksella on ylin vastuu pankin riskien hallinnasta sekä tyydyttävän sisäisen valvonnan varmistamisesta. Hallitus määrittelee tätä tarkoitusta varten toiminnot riskienhallintaa, Compliancea ja sisäistä tarkastusta varten.

Riskienhallinta

Vastuullisuuden riskienhallinnan toiminnoista määrittelee hallitus ja se on suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa. Riskienhallintatoiminto on riippumaton ja itsenäinen suhteessa operatiiviseen liiketoimintaan.

Tarkastukset sisältävät muun muassa analyysejä siitä, millaisia riskejä liiketoimintaan liittyy ja kuinka riskitekijöitä käsitellään päivittäisessä liiketoiminnassa.

Hallitus määrittää vuosittain arviosuunnitelman, joka perustuu riskianalyysiin. Riskienhallintatoiminnot raportoivat arvionsa yrityksen riskeistä hallitukselle vähintään kerran vuosineljänneksen aikana, joko suullisesti tai kirjallisesti.

Compliance

Hallitus määrittelee vastuullisuuden Compliance-toiminnoille ja se on suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa. Compliance-toiminto on riippumaton ja itsenäinen suhteessa operatiiviseen liiketoimintaan.

Compliance vastaa siitä, että luvanvaraista liiketoimintaa johdetaan voimassa olevien sääännösten mukaisesti. Bankin työntekijöille ja hallitukselle annetaan neuvoja ja tukea koskien lakeja, säädöksiä ja sisäisiä sääntöjä, jotka säätelevät luvanvaraista liiketoimintaa.

Hallitus määrittelee vuosittain tarkastussuunnitelman, joka perustuu riskianalyysiin. Compliance-toiminnon vastuullinen raportoi arvioistaan ja huomioistaan hallitukselle suullisesti ja kirjallisesti.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen toiminnot määrittää hallitus ja ne ovat suoraan hallituksen alainen. Sisäinen tarkastus on riippumaton ja itsenäinen suhteessa operatiiviseen liiketoimintaan.

Tärkeä osa sisäisen tarkastuksen tehtäviä on vahvistaa ja arvioida riskienhallintaa ja Compliancea sekä yrityksen riskienkäsittelyn toimintoja.

Sisäinen tarkastus suoritetaan hallituksen vuosittain määrittämän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman tarkoituksena on kuvata sisäisen tarkastuksen painopisteitä ja panostusta määritellyillä riskialueilla. Nämä riskialueet perustuvat riskianalyysiin. Sisäinen tarkastus raportoi vähintään vuosittain hallitukselle ja emoyhtiön Corporate Governance Commiteelle.