Resurs Bank ja GDPR henkilöasiakkaalle

Uusia säännöksiä henkilötietojen käsittelystä

Toukokuun 25. päivänä 2018 tuli voimaan EU:ssa uudet henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöt – EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), englannin kielellä General Data Protection Regulation (GDPR). Asetus on voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa lain veroisena sääntelynä ja sen tarkoituksena on muun muassa vahvistaa kansalaisten perusoikeuksia antamalla henkilötietojen käsittelyn kohteena oleville henkilöille, eli rekisteröidyille, mahdollisuus kontrolloida kuinka heidän henkilötietojaan käytetään. Rekisteröity voi olla esimerkiksi henkilö, jolla on tai jonka on tarkoitus aloittaa sopimussuhde Resurs Bankin kanssa, kuten useimmissa tapauksissa asiakas, mutta rekisteröity voi olla myös takaaja, pantinantaja, maksaja, uskottu mies, asiamies, valtakirjan haltija, edustaja tai yhteyshenkilö. Tietosuoja-asetus ja Suomessa voimaan tuleva tietosuojalaki korvaavat nykyisen henkilötietolain.

GDPR asiakkaanaGDPR asiakkaana

Tietosuoja-asetus antaa meille kaikille suuremman päätösvallan sen suhteen kuinka henkilötietojamme käsitellään ja sisältää muun ohella säännöksiä siitä kuinka käsittelyn tulee tapahtua. Asetus sääntelee myös esimerkiksi oikeutta saada tietää mitä ja miten henkilötietoja käsitellään, oikeudesta saada virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja mahdollisuudesta rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa.

Monet tietosuoja-asetuksen säännökset vastaavat voimassa olevan henkilötietolain sääntelyä. Yksi merkittävä keino parantaa henkilön tietosuojaa uudessa sääntelyssä on asettaa rekisterinpitäjälle eli yhtiölle tai organisaatiolle, joka henkilötietoja käsittelee, lisävaatimuksia rekisteröidyille annettavan informaation suhteen. Resurs Bank on nimennyt henkilökunnastaan erityisen tietosuojavastaavan eli henkilön, jonka nimenomaisena tehtävänä on tarkastella tietosuoja-asioita ja valvoa, että tietosuoja-asetusta noudatetaan pankin toiminnassa.

Henkilötietojen kerääminen

Resurs Bank käsittelee henkilötietojasi vastuullisesti ja yksityisyyttäsi kunnioitten. Resurs Bank käsittelee henkilötietoja, jotka annetaan pankille yhteydenottopyynnön, hakemuksen ja/tai sopimuksen yhteydessä tai jotka tiedot muutoin rekisteröidään sopimusten hoitamiseksi ja toimeenpanemiseksi. Resurs Bank voi lisäksi esimerkiksi tallentaa puhelinkeskusteluja ja sähköpostiviestintää. Tietoja voidaan kerätä myös muista lähteistä, esimerkiksi nimi ja osoitetietoja hankitaan Väestörekisterikeskukselta ja maksu- ja luottotietoja voidaan hankkia Suomen Asiakastiedolta ja vastaavilta yrityksiltä.

Henkilötietojen käsittelytarkoitukset

Resurs Bank käsittelee henkilötietoja alla kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Sopimusten valmistelu ja hallinnointi (sopimusten toimeenpano)

Henkilötietojen pääasiallinen käsittelytarkoitus Resurs Bankissa on kerätä, tarkistaa ja rekisteröidä ne henkilötiedot, joita tarvitaan asiakassopimuksen tekemiseksi kanssasi sekä dokumentoida, hallinnoida ja toimeenpanna tehdyt sopimukset. Henkilötietojesi käyttäminen on edellytys sille, että Resurs Bank voi tehdä sopimuksen kanssasi.

Lakiin, muuhun säädökseen ja/tai viranomaispäätöksiin perustuvien velvoitteiden noudattaminen (lakisääteinen velvoite)

Edellä mainitun kappaleen (Sopimusten valmistelu ja hallinnointi) lisäksi Resurs Bank käsittelee henkilötietoja myös voidakseen täyttää lakiin, muuhun säädökseen ja/tai viranomaispäätökseen perustuvat velvoitteensa. Esimerkkejä tällaisesta käsittelystä ovat henkilötietojen käsittely kirjanpitolain tai rahanpesulain vaatimusten täyttämiseksi taikka henkilötietojen tarkistaminen sanktiolistoilta, joita Resurs Bank on lain tai viranomaispäätösten mukaisesti velvollinen suorittamaan varmistaakseen, että tiettyjen pankkipalveluiden toteuttamiselle ei ole esteitä.

Markkina- ja asiakasanalyysit sekä järjestelmäkehitys ja markkinointi (oikeutettu etu)

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi- ja asiakasanalyyseissä joiden avulla Resurs Bank markkinoi ja kehittää tuotteitaan parantaakseen asiakkaille tarjottavia tuotteita ja palveluita. Asiakasanalyyseja tehdään myös petoksien torjumiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös markkinoinnin tukena. Kun käsittelyä tehdään markkinointitarkoituksessa, voidaan tehdä myös profilointia, jotta voimme tarjota sinulle parhaiten soveltuvia tuotteita. Profiloinnilla tarkoitetaan automaattista henkilötietojen käsittelyä, jota käytetään arvioitaessa luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoimaan tai ennakoimaan esimerkiksi luonnollisen henkilön taloudellista tilannetta, henkilökohtaisia mieltymyksiä, kiinnostuksen kohteita ja sijaintia.

Lehdistotiedotteet MediaLehdistotiedotteet Media

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Silloin kun henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena käytetään suostumusta, on sinulla tai muulla erikseen rekisteröidyllä henkilöllä, mahdollisuus antaa nimenomainen suostumus siinä dokumentissa, jossa henkilötietojen käsittelytarkoitukset on kerrottu. Esimerkki suostumuksen edellyttämisestä on sellainen tilanne, jossa antaisit Resurs Bankille arkaluonteisia henkilötietoja. Arkaluonteisilla henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Resurs Bankilla ei silloin ole enää oikeutta käsitellä kyseisiä tietoja suostumuksesi perusteella, jolloin näitä tietoja ei myöskään voida enää käyttää hakemuksen tai sopimuksen perusteena.

Henkilötietojen säilytysaika

Resurs Bank säilyttää henkilötietoja vain tarpeellisen ajan. Henkilötiedot säilytetään koko sinun ja pankin välisen sopimussuhteen ajan. Tietyissä tapauksissa lainsäädäntö edellyttää, että Resurs Bankin tulee säilyttää tiedot pidemmänkin ajan, kuten esimerkiksi täyttääkseen voimassaolevan lainsäädännön vaatimukset vanhentumisaikojen suhteen (10 v.), rahanpesun estämiseksi (5 v.) ja kirjanpitolain vaatimusten osalta (7 v.). Tietyissä tapauksissa voidaan tietoja joutua säilyttämään pidemmän ajan pankin pääomavaatimuksia koskevan lainsäädännön johdosta.

Henkilötietojen käsittely muun kuin Resurs Bankin toimesta

Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua voimassa olevien pankkisalaisuutta koskevien säännösten puitteissa pankin konserniyhtiön toimesta tai konsernin yhteistyökumppanin toimesta, kun nämä tuottavat palveluja pankille, kuten esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy. Käsittely oikeudellinen peruste on tällöin Resurs Bankin sopimusten täytäntöönpano tai pankin oikeutettu etu.

Tiedonsiirrot kolmansiin maihin

Tietyissä tapauksissa Resurs Bank voi siirtää henkilötietoja maahan, joka on EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella (ns. kolmas maa) samoin kuin kansainvälisille järjestöille. Tällainen siirto on mahdollinen vain tietyillä tietosuoja-asetuksessa säädetyillä ehdoilla, kuten esimerkiksi silloin, kun EU:n komissio on todennut kyseisen kolmannen maan soveltavan riittäviä suojatasoja ja muita tietosuoja-asetuksen säännöksiä.

Profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jonka tarkoituksena on arvioida luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia etenkin esimerkiksi hänen taloustilanteensa, henkilökohtaisten mieltymystensä, intressiensä ja olinpaikkansa analysointiin tai ennakoimiseen.

Pankki käyttää profilointia esimerkiksi markkina- ja asiakasanalyyseihin, järjestelmien kehittämiseen, markkinointiin, automatisoitujen päätösten yhteydessä (lisätietoja jäljempänä) sekä transaktioiden valvonnan yhteydessä petosten ehkäisemiseksi. Profiloinnin oikeudellinen peruste on pankin oikeutettu etu, oikeudellinen velvoite, sopimusvelvoitteiden täyttäminen ja/tai suostumus. Mikäli käsittelyn oikeudellinen peruste on suostumus, asiakkaan on tullut antaa suostumus kyseisen kaltaiseen käsittelyyn.

Automatisoidut päätökset

Pankki käyttää joissain tapauksissa automatisoitua päätöksentekoa. Kyseessä voi olla esimerkiksi Internetissä tehdyn luottohakemuksen automatisoitu hyväksyntä/hylkäys.

Asiakkaalla on oikeus olla joutumatta kohteeksi päätökselle, joka perustuu pelkästään automatisoituun päätöksentekoon, profilointi mukaan lukien, jos päätöksellä voi olla asiakkaalle oikeudellisia seuraamuksia tai jos päätös voi muulla tavoin vaikuttaa asiakkaaseen merkittävissä määrin. Pankilla on kuitenkin oikeus hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa, jos se on tarpeen asiakkaan ja pankin välisen sopimuksen solmimiseksi tai sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai jos asiakas on antanut suostumuksensa.

Asiakkaan oikeudet

Alla kuvataan tärkeimmät uudistukset, jotka tietosuoja-asetus sisältää sinulle, kun olet Resurs Bankin asiakas tai rekisteröity muulla perusteella pankissa.

Rekisteriote

Resurs Bankin asiakkaana sinulla on samoin kuin aikaisemminkin oikeus saada tieto, mitä henkilötietoja pankki sinusta käsittelee (rekisteriote). Jatkossa on mahdollisuus jättää pyyntö tietojen saamiseksi paitsi kirjeellä niin myös sähköisessä muodossa. Edellytys tälle on, kuten ennenkin, että Resurs Bank voi tunnistaa sinut luotettavalla tavalla, jotta asiattomat eivät saa pääsyä sinun tietoihisi.

Tietojen siirrettävyys

Toinen uusi asia on, että voit pyytää sähköistä kopiota niistä henkilötiedoista, jotka sinä olet toimittanut Resurs Bankille ja joita pankki käsittelee sähköisesti. Sinulla on mahdollisuus pyytää tällaisten tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Tietojen siirtoa koskeva pyyntö tehdään samalla tavoin kuin rekisteriotetta koskeva pyyntö ja tässäkin tapauksessa on välttämätöntä, että Resurs Bank voi tunnistaa sinut luotettavalla tavalla, jotta asiattomat eivät saa pääsyä sinun tietoihisi.

Oikeus pyytää tietojen korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi oikaistua.

Oikeus vaatia tietojen poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Tietosuoja-asetus antaa sinulle tietyillä edellytyksillä saada henkilötietosi poistetuksi, kun ne eivät enää ole tarpeellisia siihen tarkoitukseen, mitä varten ne on kerätty. Resurs Bankia velvoittaa kuitenkin tietyissä tapauksissa muu lainsäädäntö, joka estää pankkia välittömästi poistamasta tietoja näissä tilanteissa. Resurs Bankilla on velvollisuus säilyttää henkilötietojasi määrätyn ajan voidakseen täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset, koskien esimerkiksi kirjanpitoa, rahanpesun estämistä, petosten torjuntaa tai vanhentumissäännöksiä.

Suoramarkkinointikielto

Voit myös jatkossa kieltää sinuun kohdistuvan Resurs Bankin suoramarkkinoinnin (ns. suoramarkkinointikielto). Jos sinulla on kysymyksiä, ota mielellään yhteyttä meihin GDPR@resurs.se

Voit myös tutustua tietosuoja-asetukseen Tietosuojavaltuutetun kotisivuilla:

tietosuoja.fi/yksityishenkilot